UGOVOR O LICENCI

Ugovor o licenci (u daljnjem tekstu Ugovor ili Licenca) je pravno obvezujući sporazum između pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koju se primjenjuju zakoni RH (ovlaštene osobe trgovačkog društva i/ili zaposlenika dotičnog trgovačkog društva) i trgovačkog društva AVIDAN j.d.o.o. koje su davatelji licence u korištenje (u daljnjem tekstu Davatelj licence) koja je vlasnik svih prava na proizvod kojeg prati ova licenca. Ugovor je sastavni dio licence. Program i licenca uključuju aplikaciju, pripadajuće medije i dokumentaciju te web stranicu aplikacije te ostalo vezano uz aplikaciju (u daljnjem tekstu Program ili Aplikacija).
Činom svojevoljnog prijenosa medija (GFI Excel datoteka) od strane Korisnika u aplikaciju, generiranje i preuzimanje dokumentacije (Bilješke i popratne Odluke) Korisnik svojevoljno pristaje i obvezuje se na odredbe ovog Ugovora te Uvjete korištenja.
Korisnici koji su isprobali testnu verziju (tj. pristup aplikaciji i kreiranje jednih Bilješki i propadajućih Odluka u punoj funkcionalnosti Programa) ne obvezuju se i nisu obvezni na kupnju i plaćanju licence za korištenje. Korisnik (jedan poslovni subjekt s jednim OIB-om) ima pravo na jednu probu Aplikacije nakon koje se može odlučiti na kupnju.
Davatelj licence odobrava Korisniku ekskluzivno i neprenosivo pravo na druge poslovne subjekte da koristi Program u skladu s priloženim uputama isključivo u osobne/poslovne svrhe i unutar vlastitog trgovačkog društva, tj. zaposlenika za koje je odgovoran preuzimatelj korisničkih podataka bilo ovlaštena osoba društva i/ili zaposlenik istog kojeg je ovlastila ovlaštena soba za istu radnju.
Davatelj licence može Korisniku oduzeti ovo pravo, a ono prestaje automatski i bez posebne obavijesti ako Korisnik ne poštuje odredbe ovog Ugovora. Korisnik je kupio isključivo pravo na korištenje Programa u skladu s ovom licencom, a ne Program niti bilo koji njegov dio što znači da Korisnik ne može polagati nikakva autorska, intelektualna ili druga prava na ovaj program.
Korisniku je zabranjeno Program u cijelosti ili u pojedinim dijelovima, kopirati, prodavati, davati u najam, licencirati ili na drugi način naplatno ili nenaplatno distribuirati i/ili davati na poslugu ili uporabu te je zabranjeno omogućiti trećim osobama da to čine što je podložno kaznenom progonu Korisnika.
Korisniku je zabranjeno cjelokupni program ili pojedine njegove dijelove mijenjati, dopunjavati, modificirati, rekompajlirati, prestrukturirati, rekonstruirati, raščlanjivati njegov unutarnji ustroj, izrađivati proizvode koji su iz njega izvedeni ili ga koristiti na bilo koji način koji nije sukladan ovom Ugovoru, niti smije drugim osobama omogućiti da to čine. Korisniku se omogućuje mijenjati manji dio samog teksta i prilagodba pojedinom trgovačkom društvu za koju se pišu i koji ne utječe na kvalitetu i cjelokupni sadržaj i kontekst Bilješki i Odluka. Ovaj program je zaštićen propisima o intelektualnom vlasništvu i odredbama odgovarajućih međunarodnih konvencija. Sva vlasnička prava, kao i prava intelektualnog vlasništva vezana uz i sadržana u programu ostaju vlasništvo davatelja licence ili drugih osoba ako je tako posebno naznačeno.
Korisnik koristi program isključivo na vlastiti rizik. Davatelj licence ne snosi nikakvu odgovornost, za izravni ili neizravni gubitak, štetu ili izgubljenu dobit uzrokovanu uporabom ili nemogućnošću uporabe programa ili pružanja odnosno nepružanja podrške programu, pa i u slučaju da je davatelj licence bio obaviješten o mogućem nastanku takve štete.
Davatelj licence nije niti ne može biti odgovoran za sadržaj te za pravnu i financijsku valjanost dokumenata kreiranih programom (izvještaji i ostali dokumenti). Svaki dokument kreiran uz pomoć programa Korisnik je dužan provjeriti i uskladiti s trenutno važećim zakonima i propisima.
Davatelj licence se obvezuje pružiti tehničku podršku putem e-maila ili telefonskog razgovora korisnicima koji su preuzeli korisničke podatke za korištenje aplikacije i registrirali svoje točne i istinite podatke i korisnicima koji su kupci programa (dokazuju predočenjem računa), za bilo koji problem vezan uz program i uložiti trud koji se u trgovačkom smislu smatra razumnim kako bi taj problem riješio. Sve informacije koje davatelj licence spozna tijekom pružanja tehničke podrške ima pravo samostalno koristiti za poboljšanje vlastitog programa i drugih svojih proizvoda te ima autorsko i intelektualno vlasništvo nad istim.
Korisnik koji koristi probnu verziju programa dokazuje svoj status upisom svojih točnih i istinitih podataka. Korisnik kupac dokazuje svoj status originalnim računom za kupljeni program i, ako je potrebno, originalnim medijem distribucije programa.
Davatelj licence garantira da će ovaj program raditi na računalima koja odgovaraju opisu i uglavnom sukladno specifikacijama navedenim u njima.

Davatelj licence za pružanje usluge i Aplikaciju koristi Amazon AWS servere i servise te nije odgovoran za eventualne greške u radu servisa i servera AWS-a i same aplikacije koja se na njima nalazi.

Za sve odnose davatelja licence i korisnika koji nisu definirani ovim ugovorom, primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. Za rješavanje sporova koji se ne mogu riješiti drugim putem nadležan je odgovarajući sud u Varaždinu. Maksimalna odgovornost davatelja licence, s bilo kojeg osnova, ne može biti veća od iznosa kojeg je korisnik platio za korištenje ovog programa.
Ovaj ugovor stupa na snagu prihvaćanjem od strane korisnika na način kako je to ranije opisano i traje sve dok korisnik koristi program. Ako Korisnik želi raskinuti ovaj ugovor o tome treba pismeno dopisom ili mailom izvijestiti davatelja licence. Takav raskid ugovora ne oslobađa Korisnika eventualne odgovornosti za prethodno kršenje odredbi ovog ugovora. Korisniku se vraća ostatak novca na isti IBAN s kojeg je uplaćena licenca kod kupovine proporcionalno iskorištenosti Aplikacije, tj. broju kreiranih dokumenata (Bilješki i Odluka).


TEHNIČKI PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE APLIKACIJE
Minimalni tehnički uvjeti računala za korištenje aplikacije:
1. Programsku i hardversku opremu za korištenje interneta:
Originalni OS (Mac OS X, Windows 7, 8, 10, 11 ili viši, Linux sustavi)
1. 1GB RAM ili više
2. 1.0 GHz ili više
3. Pristup internetu
4. Open Office ili Microsoft Office
5. dodatnu programsku opremu, ako je to uvjet za korištenje nekih funkcija Aplikacije
6. identifikacijska sredstva, koja su preduvjet za identifikaciju i mogućnost korištenja Aplikacije
Korisnik mora sam osigurati uvjete iz točaka 1., 2., 3., 4. i 5. uvjeta. Vlasnik licence ne snosi nikakvu obavezu i odgovornost po pitanju osiguravanja pravilnog i neprekidnog rada opreme, usluga, proizvoda ili računalnih programa koji su sastavni dio uvjeta korištenja Aplikacije.
Koristite isključivo licencirane i originalne programe te ažurirajte i nadograđujte s provjerenih servera i servisa vlasnika licenci programa.
Ugovor o licenci stupa na snagu i primjenjuje se od 18.5.2015. godine.