Bilješke uz godišnji financijski izvještaj (GFI) (Važne obavijesti)

  • Autor objave:
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (NN 116/18) cjelovit paket godišnjeg financijskog izvještavanja za mikro, mala i srednje velika trgovačka društva čine bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje. Slijedom navedenog, bilješke su jedan od temeljnih financijskih izvještaja. Bilješke nemaju propisan izgled kao što imaju bilanca i račun dobiti i gubitka, ali okvir samih bilješki je definiran odredbama HSFI-a i MSFI-a koji određuju koji se podaci moraju…

Nastavi čitatiBilješke uz godišnji financijski izvještaj (GFI) (Važne obavijesti)

Predaja GFI-a za 2019. godinu – statističke svrhe do 30.4.2020. godine

  • Autor objave:
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

GFI se nakon utvrđivanja od strane Uprave (osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje kod mikro, malih i srednjih trgovačkih društava) predaje isključivo putem FINA-e koja prema čl. 39. Zakona o sudskom registru dostavlja Sudskom registru radi upisa i objave izvještaja za dvije namjene. Obveznici predaje su pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u drugoj članici EU…

Nastavi čitatiPredaja GFI-a za 2019. godinu – statističke svrhe do 30.4.2020. godine

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz